7 రోజుల ప్రేమ

తనని చూడగానే పుట్టుకొచ్చే గుండెలో న ప్రేమ

అది చూపులతోనే మాట్లాడిన ఓ పెద్ద హైడ్రామా

కథ:

కళ్ళు తన అందమైన కళ్ళు

అదే నా ప్రేమ కు అ,ఆ,లు, క,కా,లు

చెబితే హస్యమేమోగని నా ప్రేమ వయస్సు

అక్షరాల ఏడు రోజులు కేవలం ఏడు రోజులు

ఈ ఏడు రోజుల ప్రేమ నన్ను నా నుంచి దూరం చేసింది పరీక్షలు జరుగుతున్న తన కంట పడాలనే పరీక్ష ప్రతిక్షణం వెంటాడింది

కాని తన కళ్ళు కేవలం తన కాళ్ళని చూస్తూ నా గొంతు మూగబోయింది ఏడో రోజు తనని కలిసి ఏదో మాట్లాడలన్న ఆశ నన్ను మొదటిసారి పరుగు పెటించింది

మళ్ళీ చూడలేనేమో అన్న భయమో

తనతో మాట్లాడాలన్న భావమో ఏమో

నా పరుగు తన వద్దకు చేర్చింది

నేను తనని చూసాను కాని “తను నన్ను చూసింది, అనేలా తన చూపు నా వైపు మళ్ళింది

నా వైపు అలా చూస్తుంటే నా గొంతు మళ్ళీ మోగబోయింది.నా వేదనని ఓ నవ్వుగా చూసి నవ్వుతూ వెళ్లిపోయింది.

తన పేరు,తన ఊరు,ఓ ఏడు రోజుల ప్రేమ

ఇదే నా ప్రేమకథ

ఓ నాలుగేళ్ల తరువాత తను నాకో అనుకోని సందర్భంలో మళ్ళీ ఎదురయ్యింది

తన వెనకనే కూర్చూన ఆ క్షణం ఈసారైనా మాట్లాడాలన్న కోరిక తేపించింది

గుండె కొట్టుకునే శబ్ధం బయటకు వినపడేలా

చుట్టూ ఉన్న లోకాన్ని మరిచిపోయే లా

తన చూపు మళ్ళి నన్ను వెంటాడింది

“ఏడు రోజులు జరిగిన నా ప్రేమకథ,నాలుగు ఏళ్ళ తరువాత కూడా అంతే అందంగా ఉంది” అన్న లోపల భావన నన్ను ధైర్యంగా తన ముందుకు చేర్చింది

“సిరి,నేను ఎవరో నీకు తెలుసో లేదో నాకు తలియదు,కానీ నువ్వు నాకు బాగా తెలుసు”ఎలా ఉన్నావు?

అప్పుడు తను “అయ్యో మీరు ఎవరో గుర్తురావట్లేదే” అన్న ఆ ఒక్క మాట ,ప్రేమ అన్న ప్రపంచం నుంచి దూరంగా పడేసింది.

మాటల్లేని నా ప్రమ నన్ను ఎలా ప్రేమిస్తుంది అని నా మీద నాకే జాలేసింది.

కానీ ప్రేమించాను గా అందుకే కొంచెంలో చాలా బాధేసింది …

ప్రేమ పుట్టడానికి చావడానికి ఒక క్షణం చాలు…

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: